صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61619
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
بسم الله الرحمن الرحیمارزشها  دفن نشده ما مدفون شدیم ارزشها با ارزشند شنیده بودم گاهی افراد می گویند خدا نکند میکروفون به  دست فلان فرد بیفتد در غیر اینصورت هیچکس حریف اونمی شود اما اینطوریش را ندیده بودم که گوش مفت به دست فردی بیفتد دیگر ان گوش هارا رها نخواهد کرد با آداب خاصی به مجلس وارد شد اورا به بالای مجلس فرستادند بعد از نگاهی به چپ وراست تعارف معمول وخوردن چای ومیوه شروع به حرف زدن کرد از هر دری می گفت همانند مادر بزرگ خانواده که همه چیز می داند از پزشکی تا خیاطی وفال قهوه وبافتن جوراب پشمی وهمسرداری او هم سخن از هردری راند تا به ارزشها رسید می گفت ارزشها دیگر دفن شده اند وامروز تا اینترنت وماهواره هست دیگر کسی به این مسائل فکر نمی کند کم کم پارا فراتر نهاد واز سکوت مردان مهمان شده استفاده کرد شاید فکر می کرد عده ای بیسواد(ازنظر فرهنگی) می باشند وتنها خودش منورالفکر است سخن را به اینجا کشاند که امروز چیزی بنام ارزشها وجود ندارد که بخواهیم از آن دفاع کنیم .شاید بی نوا می خواست مطلب دور شدن از ارزشها را بیان کند اما نتواست با سیاست مطرح کند از آن کنار مجلس جوانی بی تابی کرد وبا لحن تند ی به اوتاخت که من وخانواده ام بهای سنگینی برای ارزشها داده ایم آنوقت تو اهانت می کنی وجنجالی به پا شد که نپرس ونگو .جنجال مجلس را داشت به هم می زد وکاررا به جای باریک وانفرادی می می کشاند که یکی از افراد واسطه شد وبا چند تا صلوات سکوت را به مجلس برگرداند اما مرد جوان کوتاه نمی آمد وهمچنان می تاخت وارزش وارزشها می کرد فرد مسن دیگری به میدان آمد وسوال جا لبی کرد از جوان پرسید ارزش چیست من نمی دانم ؟ ارزشها کدامند ؟ ارزشها به چه کسانی تعلق دارند وچه کسی باید این ارزشها را حفظ کند ؟ارزشها را چه کسانی بدست آوردند راه انتقال این ارزشها چیست وچه کسانی عامل بی ارزش شدن ارزشها هستند ؟ چرا ارزشها همگانی نشدند ؟چرا فقط در یک مقطع مسلمانها باهم برادر شدن وکنار هم قرار گرفتند اما بعد سقیفه بنی ساعده را بوجود آوردند وبعد هم مسلمانها سر فرزند پیامبر را بریدند وخانواده اش را اسیر کردند وطفل شش ماهه اش را باتیر زدند ؟چه عاملی بود هنوز مدت زیادی از زمان حیات پیامبر که نگذشته بود حتی تعداد زیادی از آن افراد سفارشات پیامبر را بیاد داشتند ؟پسر جوان ساکت شد وجوابی نداشت بدهد شاید فقط ازارزش ها فقط رعایت حجاب وگذاشتن ریش وانگشتری به دست کردن را می دانست ویا اینکه پیراهن خودش را هم روی شلوارش بیندازد وبه هر کسی نگاه تندی کند که مواظب باش خلاف نکن من ارزشی هستم ارزشها وجود دارند مردم مسلمان هستند از دین وارزشهای دینی هم دفاع خواهند کرد اگر خطری بخواهد مملکت را تهدید کند همان افرادی که عده ای آنها را ضد ارزشی می خوانند اول همه همراه خواهند شد همچنانکه دیدید جوانهای که زندگی در شرایط حکومت شاه را دیده بودند اول کسانی بودند که همراه انقلاب شدند ودر جنگ با صدام هم مردانه ایستادند . اما اینکه می گویند ارزشها ازبین رفته یا کناری زده شده است اینستکه مردم چشم دارند می بینند آقایی که ظاهر سازی می کند وادای حفظ بیت المال را دارد اما از بیت المال سوئ استفاده می کند هر کجا کاری هست ابتدا خانواده وافراد خودرا به آن محل می برد شاید باور نکنید اما بعض محل کارها خانوادگی شده پدر فرزند خودش را با هزار حقه وکلک به جای خودش می گذارد هر چند خودش هم با هزار کلک وحقه مدرک تحصیلی می گیرد با حقه بازی زیر آب دیگران را می زند وآن فردرا بیچاره وسیگار فروش کنار خیابان می کند وخودش جای اورا می گیرد تازه نه تنها آن فرد را بیکار می کند اگر آن فرد فرزندی داشته باشد که بخواهد در جایی کار کند به جرم  اخراجی بودن پدرش اورا هم بکار گیری نمی کنند آنوقت این فرد با ظاهری ارزش مند در جامعه حضور می یابد ومی خواهد توصیه کند که ارزشها را باید حفظ کنید وانتقال دهید دیگر کسی به ارزش احترام نمی گذارد وارزشها بی ارزش می شوند ذهن جامعه تغییر می یابد اگر فردی در محل کاری بخواهد درست رفتار کند از او کنار می کشند به او احترام نمی گذارند حتی کنارش توقف نمی کنند به اوسلامی می دهند ومثل جن وبسم الله با اورفتار می کنند اورا جاسوس می خوانند برای ریس ودیگر جاها حتی ریسس محل کارش هم به اواعتماد نمی کند وبه عوامل خود وافراد خود می گوید از او کنار بکشید چون ممکن است کاری به دستمان بدهد  کوچکترین خطای اورا آنقدر بزرگ جلوه می دهند که نگو ونپرس بیچاره حتر از گرفتن اضافه کاری وشرکت در بعض کارهای دسته جمعی محل کار محروم می شود اگر بخواهند مطلبی به او بگویند از وام یا دیگر امورات اطلاعات سوخته شده تحویلش می دهند  همیشه اورا کنار بازی قرار می دهند تا اینکه آن فرد یا دق کند وبمیرد یا اینکه حرص بخورد  وبسوزد یا اینکه از آن محل کار فرار کند ویا اینکه در گذر زمان زرنگی کند وهمانند دیگران ظاهر آراسته کند وهمرنگ با آنان شود آن هم اگر به او اعتماد نمایند واز شرایط وامتحانات ورودی سر بلند بیرون بیاید ومورد خوشایند ریسس قرار گیرد .تمام دهانها وچشم ها وگوش ها مات ومبهوت شدند وبه سخنان جالب این فرد توجه می کردند سفره شام هم گسترده شد ومرغ به وسط آمد دهانها بسته شد چشم ها به سفره دوخته شد وگوشها چیزی نمی شنید نه جوان از ارزشها می گفت ونه آن یکی از ضد ارزشها با ولع واشتهای تمام گوشت مرغ ونوشابه بود که سر کشیده می شد دیگر جایی برای ارزشها نبود  ارزش در سفره بود وبود اشتهای زیاد بعد از غذا هم هرکس سوار بر ماشین خود شد وبا ارزشهای خود به خانه هایشان رفتند تا شب را با همه ظلمات خودش سپری کنند شاید امیدی به فردا باشد وخورشید از مشرق بالا بیاید  ارزش ها هستند خواهند ماند ومی مانند این ما هستیم که بی ارزش شده ایم ودر گذر زمان در میان ثروت وخوش گذرانی ریا وظاهر سازی فرو رفته ایم ودفن شده ایم والا ارزشها ماندگار هستند نویسنده :شریف************نظر حتما دهید که ادامه دهم یا نه ؟************  
دسته ها :
دوشنبه چهارم 3 1388
X